Projekt badawczy pt. „Nanofiltracja w zintegrowanym systemie odsalania z otrzymywaniem soli warzonej” finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w latach 2010-2011 (nr. N N209 227738).

Przebadano nanofiltrację jako metodę przygotowania wody morskiej do procesu odsalania w zintegrowanym systemie ultrafiltracja (UF) - nanofiltracja (NF) - odwrócona osmoza (RO) - metoda wyparna (MED) - krystalizacja. W systemie tym koncentrat z metody wyparnej poddawany jest dalszemu zatężaniu i oprócz wody odsolonej otrzymuje się sól warzoną. Wykazano, że proces nanofiltracji można prowadzić w sposób stabilny przy maksymalnym uzysku wody wynoszącym 84,4%. Przy tym uzysku względne nasycenie siarczanem wapnia w retentacie z NF wynosiło 4,8 a odpowiadający mu czas indukcji nukleacji - 53,5 s. Permeat z NF poddaje się następnie odsalaniu metodą RO, z której retentat zatężany jest metodą wyparną do stanu bliskiego nasycenia chlorkiem sodu. Ponieważ NF usuwa większą część siarczanu i wapnia, w węźle wyparnym nie grozi krystalizacja siarczanu wapnia. W oparciu o wyniki badań prowadzonych w projekcie bazowym oszacowano koszt odsalania wody morskiej w proponowanym systemie zintegrowanym. Całkowity uzysk wody wyniósł 78,2%, a uzysk soli 80% (17,7 kg z 1 m3permeatu UF). Przyjmując cenę sprzedaży soli 30 USD/t oraz biorąc pod uwagę powyższy uzysk wody, koszt produkcji 1m3 wody odsolonej wyniósł 0,50 USD/m3 przy założeniu wydajności instalacji 50000 m3/d. Koszt ten jest znacznie mniejszy niż w przypadku odsalania metodą odwróconej osmozy (RO, 0,70 USD/m3) lub metodą wyparną (MED 0,75 USD/m3) przy tej samej wydajności. Rozwiązanie będące wynikiem projektu bazowego daje możliwość znacznego zmniejszenia zużycia energii w stosunku do rozwiązań stosowanych dotychczas do zagospodarowania solanek odpadowych, a udział energii w kosztach jednostkowych wynosi kilkadziesiąt procent.